</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 847/UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 9 năm 2017

V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Thành

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

 

 

 

UBND huyện nhận được Báo cáo số 69/BC-TNMT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về kiểm tra hồ sơ của ông Lê Văn Dũng.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường lập Tờ trình đề xuất UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000341 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 21 tháng 8 năm 1999 cho ông Lê Văn Thành, diện tích 244,5m2, đất tọa lạc tại ấp Phước Thuận, xã Đông Phước (nay là thị trấn Ngã Sáu), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang theo đúng quy định.

Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện tốt tinh thần nội dung Công văn này./.

(Đính kèm Báo cáo số 69/BC-TNMT ngày 25 tháng 8 năm 2017)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi