</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 845/UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 9 năm 2017

V/v ủy quyền dự họp đóng góp ý kiến Dự thảo quy định các chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã và ấp, khu vực

 

         

         

 

 Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành nhận được Giấy mời số 48/GM-SNV ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc họp đóng góp ý kiến Dự thảo quy định các chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã và ấp, khu vực;

Do Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có lịch họp trước, nay ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Châu Thành tham dự cuộc họp.

Xin thông báo đến Sở Nội vụ được biết./. 

(Đính kèm Giấy mời số 48/GM-SNV)

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng Nội vụ;

- Lưu: VT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô