</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 844/UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 9 năm 2017

V/v ủy quyền dự họp bàn việc tham gia chuyên đề: “Hậu Giang tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển ổn định và bền vững”

 

         

         

 

 Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang.

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành nhận được Giấy mời số 27/GM-STTTT ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang về việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tham gia chuyên đề: “Hậu Giang tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển ổn định và bền vững”;

Do Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có lịch họp trước, nay ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành tham dự cuộc họp.

Xin thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông được biết./. 

(Đính kèm Giấy mời số 27/GM-STTTT)

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng VH&TT;

- Lưu: VT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô