</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 493/UBND Châu Thành, ngày 20 tháng 6 năm 2017

V/v Đăng ký mua sắm tài sản Nhà nước năm 2017 của huyện Châu Thành theo phương thức mua sắm tập trung (đợt 2)

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

 

Thực hiện Công văn số 1250/STC-QLGCS ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc đăng ký mua sắm tập trung năm 2017- đợt 2. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đăng ký mua sắm tài sản nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện theo phương thức mua sắm tập trung (đợt 2), với các nội dung cụ thể như sau:

1. Máy vi tính xách tay: Trang bị cho 07 cơ quan với số lượng là 13 máy, số tiền là 169.000.000 đồng.

2.Máy in màu A4: Trang bị cho 03 cơ quan với số lượng là 3 chiếc, số tiền ước tính là 12.150.000 đồng.

Tổng cộng số tiền mua sắm tập trung (đợt 2) là: 181.150.000 đồng. Từ nguồn ngân sách tỉnh phân bổ đầu năm cho huyện.

 (Đính kèm Bảng đăng ký danh mục tài sản đợt 2)

Rất mong Sở Tài chính xem xét tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:                                                                         

- Như trên;

- Phòng TC-KH (theo dõi);

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH