</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 492/UBND Châu Thành, ngày 20 tháng 6 năm 2017

V/v giao quyền thực hiện mua sắm tài sản tập trung của cấp huyện và tổ chức bàn giao tài sản cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng

 

 

 

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch,

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn .

 

 

 

Căn cứ quyết dịnh số 10/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang;

Thực hiện Công văn số 1275/STC-TH&DVTCC ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc thống nhất địa chỉ giao nhận tài sản và giao dự toán cho cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện;

Xét Tờ trình số 280/TTr.TC-KH ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Phòng Tài chính – Kế hoạch,

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, có ý kiến như sau:

1. Thống nhất giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện mua sắm tài sản tập trung của cấp huyện  (bao gồm xã, thị trấn) và tổ chức bàn giao tài sản cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                      

 - Như trên;

 - Lưu: VT .                                                                                       

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH