</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 491/UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 6 năm 2017

V/v đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

 

  

        

     Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

 

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ như sau:

- Tổng số đối tượng: 02 (Hai).

- Các đối tượng trên đã được xét duyệt theo quy định.

(Danh sách trích ngang và hồ sơ kèm theo)

Rất mong được sự xem xét của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                      

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô