</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 490/UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 6 năm 2017

V/v đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

 

  

     

  

     Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

 

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho 02 (Hai) đối tượng.

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:        

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô