</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 489/UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 6 năm 2017

      V/v ủy quyền dự họp

 

         

         

 

 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành nhận được Giấy mời số 803/GM-SXD ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc đóng góp dự thảo kế hoạch thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2017;

Do Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có lịch họp trước, nay ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành tham dự cuộc họp.

Xin thông báo đến Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang được biết./. 

(Đính kèm Giấy mời số 803/GM-SXD)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TC-KH;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH