</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 488/UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 6 năm 2017

      V/v ủy quyền dự họp

 

         

         

 

 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành nhận được Giấy mời số 808/GM-SXD ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc giải quyết đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

Do Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có lịch họp trước, nay ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành tham dự cuộc họp.

Xin thông báo đến Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang được biết./. 

(Đính kèm Giấy mời số 808/GM-SXD)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng KT&HT;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH