</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 487/UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 6 năm 2017

V/v thu thập và cập nhật dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có người đang hưởng trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng phát sinh mới

 

                   

 

            Kính gửi:

                             - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

                             - UBND các xã, thị trấn.

       

 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH.SLĐTBXH ngày 13 tháng 06 năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang về thu thập và cập nhật dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có người đang hưởng trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng phát sinh mới trên địa bàn tỉnh trong các năm 2016, 2017 và 2018;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 (Đính kèm Kế hoạch số 35/KH.SLĐTBXH ngày 13 tháng 06 năm 2017)

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

   

Đỗ Văn Lô