</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 486/UBND Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử

 

 

 

Kính gửi:  Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

 

Thực hiện Công văn số 481/SNV-CCVTLT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc xin ý kiến đóng góp Dự thảo Thông tư quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử;

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu dự thảo thảo Thông tư quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ Nội vụ. Ủy ban nhân dân huyện thống nhất theo nội dung dự thảo Thông tư.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến Sở Nội vụ được biết./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng