</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 485/UBND Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017

 

        

              Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

       

Thực hiện Công văn số 693/TTg-KGVX ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2017 với chủ đề “Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma tuý”; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017, tại Công văn số 888/UBND-NC ngày 07 tháng 6 năm 2017.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh, các đoàn thể huyện; giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Chính phủ về công tác cai nghiện ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của ma túy tổng hợp, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cộng đồng. Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống ma túy.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, chú trọng giải quyết tình trạng phức tạp về ma túy ở một số địa bàn, khu dân cư và triển khai có hiệu quả mô hình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy, người nghi nghiện ma túy (mô hình “Khu dân cư tự quản về phòng, chống ma túy”; mô hình “4 + 1”).

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn gửi báo cáo của đơn vị về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 04 tháng 7 năm 2017. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo về Công an tỉnh chậm nhất ngày 07 tháng 7 năm 2017.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện tinh thần Công văn này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH