</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 484/UBND Châu Thành, ngày 15 tháng 6 năm 2017

V/v thực hiện thu hồi nền vượt lũ và các khoản tiền vi phạm nguyên tắc tài chính

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

 

 

 

Công tác thu hồi nền nhà vượt lũ và các khoản tiền vi phạm nguyên tắc tài chính của các cá nhân vị phạm trong thời gian từ năm 2014 đến 2016 theo kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các Quyết định thu hồi đúng thẩm quyền, cụ thể như sau:

1.     Thu hồi nền nhà vượt lũ    

- Đối với thu hồi nền vượt lũ 15 đối tượng xã Phú Hữu năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 15 Quyết định, giao Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện trao cho các đối tượng vào ngày 06 tháng 3 năm 2015. Cụ thể có danh sách đính kèm.

- Đối với thu hồi nền vượt lũ 04 đối tượng xã Đông Thạnh năm 2016; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 04 Quyết định, giao Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện Châu Thành trao cho các đối tượng vào ngày 09 tháng 11 năm 2016. Cụ thể có danh sách kèm theo.

Kết quả triển khai Quyết định thu hồi nền vượt lũ 19 trường hợp đồng ý nhận quyết định và trả nền. Tuy nhiên, những hộ này yêu cầu hỗ trợ lại tiền xây dựng nhà, do đó đến hết tháng 5 năm 2017 chưa thu hồi được.

2.     Thu hồi các khoản tiền sai nguyên tắc tài chính

- Đối với ông Lâm Văn Út, nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2015 về việc thu hồi các khoản chi không đúng quy định, nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với ông Trần Văn Bờ, nguyên Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016 về việc thu hồi các khoản chi không đúng quy định, nộp ngân sách Nhà nước.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các ngành có liên quan triển khai Quyết định đến các cá nhân vi phạm (theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy), có quy định thời gian hoàn trả nộp vào ngân sách. Tuy nhiên đến hết tháng 5 năm 2017 các cá nhân nêu trên chưa thực hiện.

3. Đối với trường hợp của ông Đoàn Phi Hải (Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh huyện Châu Thành), Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức mời sở, ngành huyện có liên quan họp ngày 14 tháng 3 năm 2017 tại Hội trường II-UBND huyện. Giao Thanh tra huyện tham mưu thu hồi quyết định, tiền chi hỗ trợ cho hộ bà Dung, hiện nay Thanh tra huyện đang thực hiện. Đối với việc xử lý thi hành kỷ luật về mặt chính quyền, ông Đoàn Phi Hải thuộc diện quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Do đó, UBND huyện đề nghị cơ quan chủ quản ông Đoàn Phi Hải thực hiện và gửi văn bản về Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đến ngày 15 tháng 6 năm 2017, UBND huyện Châu Thành nhận được văn bản của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại Báo cáo số 91/BC-TTPTQĐ ngày 12 tháng 6 năm 2017.

Ủy ban nhân dân huyện gửi đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy biết tổng hợp./.

(Đính kèm các Quyết định liên quan và Báo cáo)

 

 

Nơi nhận:                                                                      

- Như trên;

- Lưu: VT .                                                                                       

CHỦ TỊCH