</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 483/UBND Châu Thành, ngày 15 tháng 6 năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

 
 
 

 


Số            /UBND

V/v điều chỉnh kết cấu và phát sinh hạng mục đường hai bên mố cầu công trình: Cầu giao thông nông thôn, bê tông, Rạch Sung, xã Đông Thạnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


              Châu Thành, ngày        tháng        năm  2017

 

 

 

                                   

                              Kính gửi: 

                                             - Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

                                                - Phòng Tài chính - Kế hoạch;

       - Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện;

      

Căn cứ Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cầu giao thông nông thôn, bê tông, Rạch Sung, xã Đông Thạnh;

Xét Tờ trình số 311/TTr.KTHT ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh kết cấu và phát sinh hạng mục đường hai bên mố cầu công trình: Cầu giao thông nông thôn, bê tông, Rạch Sung, xã Đông Thạnh, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh kết cấu: Từ dầm BTCT dự ứng lực I400, L=6m sang dầm BTCT dự ứng lực I280, L=6m.

- Phát sinh hạng mục đường hai bên mố cầu: Đổ bê tông đá 1x2, M200 dày 12cm phần đoạn đường 2 bên mố, tổng chiều dài 100m, rộng 2,5m.

          2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, việc điều chỉnh kết cấu và phát sinh hạng mục không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo dõi hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng qui định của pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH