</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 482/UBND Châu Thành, ngày 15 tháng 6 năm 2017

V/v thống nhất cho thêm 08 xe ô tô tải trọng dưới 8 tấn, 01 xe khách 34 chỗ ngồi và gia hạn thời gian lưu xe Công ty TNHH Hóa nông lúa vàng Hậu Giang

 

 

 

Kính gửi:

-         Công ty TNHH Hóa nông lúa vàng Hậu Giang;

-         Công An huyện;

-         Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

-         Đội thanh tra giao thông số 4;

-         UBND xã Đông Phú.

 

Xét Đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện ngày 12 tháng 6 năm 20107 V/v xin cho thêm 08 xe ô tô tải trọng dưới 8 tấn, 01 xe khách 34 chỗ ngồi và gia hạn thời gian lưu 06 xe của Công ty TNHH Hóa nông lúa vàng Hậu Giang,

Tại Công văn số 340/UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành V/v thống nhất cho  xe ô tô có tổng trọng tải tối đa 8 tấn vào đoạn đường từ Khu TĐC xã Đông Phú đến ngã tư cầu Bảy Ca vào Nhà máy Công ty TNHH Hóa nông lúa vàng Hậu Giang,

Thường trực UBND huyện Châu Thành thống nhất nội dung như sau:

1. Thống nhất cho thêm 08 xe ô tô tải trọng dưới 8 tấn, 01 xe khách 34 chỗ ngồi vào đoạn đường từ Khu TĐC xã Đông Phú đến ngã tư cầu Bảy Ca vào Nhà máy Công ty TNHH Hóa nông lúa vàng Hậu Giang; Đồng thời, chấp thuận gia hạn thời gian lưu các xe của Công ty TNHH Hóa nông lúa vàng Hậu Giang tại Công văn số 340/UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Bao gồm các xe có biển kiểm soát như sau: (1) 65C-041.21; (2) 65C-034.04; (3) 65C-034.59; (4) 61P-1748; (5) 61C-067.04; (6) 61C- 101.50; (7) 62C-044.18; (8) 62C-035.50; (9) 62C-00271; (10) 51C-847.44; (11) 51C-844.80; (12) 51C-846.82; (13) 51C-917.50; (14) 51C-845.51; (15) 61B-003.50.

2. Thời gian các xe tại mục 1 được phép lưu thông 06 tháng kể từ ngày ký Công văn này. Trong thời gian lưu thông, nếu có hư hỏng về đường, cầu thì Công ty TNHH Hóa nông lúa vàng Hậu Giang phải khắc phục, sửa chữa.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp các ngành chức năng liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra mặt đường, cầu trong thời gian các xe của Công ty lưu thông tuyến đường trên. Nếu có hư hỏng về đường, cầu phải báo cáo UBND huyện và yêu cầu Công ty TNHH Hóa nông lúa vàng Hậu Giang khắc phục, sửa chữa./.

 

 

Nơi nhận:                                                                      

- Ban QLCKCN tỉnh;

- Như trên;

- Lưu: VT .                                                                                       

CHỦ TỊCH