</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 481/UBND Châu Thành, ngày 15 tháng 6 năm 2017

V/v góp ý dự thảo “Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2017 Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

              Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang.

 

 

Thực hiện Công văn số 834/SNNPTNT-CCPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang về việc đóng góp ý kiến dự thảo “Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2017 Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2017 Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ địa bàn tỉnh Hậu Giang”, Ủy ban nhân dân huyện thống nhất theo nội dung dự thảo Kế hoạch.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo đến Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang biết, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng