</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 480/UBND Châu Thành, ngày 15 tháng 6 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

 
 
 

 

 


        Số            /UBND

V/v gia hạn thời gian thực hiện đề tài “Ứng dụng mô hình xử lý khí thải lò sản xuất than củi tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 


Châu Thành, ngày        tháng        năm  2017

 

 

 

                                   

                              

                                 Kính gửi: 

                                             - Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

                                                - Phòng Tài chính - Kế hoạch;

       

        

         Căn cứ Công văn số 109/UBND ngày 07 tháng 3 năm 2014 của UBND huyện Châu Thành về việc chủ trương thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp huyện.

         Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự toán kinh phí và phê duyệt đề tài “Ứng dụng mô hình xử lý khí thải lò sản xuất than củi tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành;            

Xét Tờ trình số 253/TTr.TCKH ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện đề tài “Ứng dụng mô hình xử lý khí thải lò sản xuất than củi tại xã Phú Tân, huyện Châu Thànhđến tháng 12 năm 2017.

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo dõi hướng dẫn Chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện đúng qui định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ nhiệm đề tài;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH