</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 479/UBND Châu Thành, ngày 15 tháng 6 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

 
 
 

 


     Số:          /UBND

V/v vị trí đất dự kiến xây dựng cửa hàng xăng dầu của ông Huỳnh Minh Đức tại ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Châu Thành, ngày        tháng     năm 2017

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tấm nhìn đến năm 2030.

Qua khảo sát, đối chiếu vị trí đất dự kiến xây dựng cửa hàng xăng dầu của ông Huỳnh Minh Đức tại ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thànhtheo quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là đất công trình thương mại dịch vụ đa chức năng + ở.

  Trên đây là ý kiến của UBND huyện Châu Thành, kính báo đến Sở kế hoạch và Đầu tư được biết./.

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH