</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 478/UBND Châu Thành, ngày 14 tháng 6 năm 2017

V/v kiểm tra, tham mưu nội dung đơn của ông Nguyễn Tấn Đạt

 

 

                    Kính gửi: Trung tâm Phát triển quỹ đất –  Chi nhánh huyện.

 

Ngày 12 tháng 6năm 2017, Ban tiếp công dân huyện Châu Thành có nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Đạt, cư ngụ ấp Phú Tân, xã Phú Tân , huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bị ảnh hưởng dự án Trạm biến áp 110 KV Châu Thành 2 và Đường dây Châu Thành 2 – Trạm 220 KV Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang (phần hành lang an toàn đường điện). Nội dung: Ông Nguyễn Tấn Đạt yêu cầu hỗ trợ phần căn nhà và trại chăn nuôi.

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh huyện Châu Thành kiểm tra  nội dung đơn của ông Nguyễn Tấn Đạt. Đồng thời, tham mưu về UBND huyện thời gian trước ngày 26 tháng 6 năm 2017, để UBND huyện giải quyết theo đúng quy định pháp luật .

Rất mong đơn vị thực hiện tinh thần nội dung Công văn này./.

(Đính kèm đơn)

 

 

Nơi nhận:      

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.Diễm

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi