</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 476/UBND Châu Thành, ngày 14 tháng 6 năm 2017

V/v hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 7, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường và phòng chống tay chân miệng năm 2017

 

        

              Kính gửi:

- Trung tâm Y tế huyện;

- Thành viên Ban Chỉ đạo CSSKND huyện;

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

       

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-BCĐ ngày 5 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 7, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường và phòng chống tay chân miệng năm 2017 trên địa bàn huyện (Sau đây viết tắt là Kế hoạch của huyện);

Để đảm bảo thực hiện đạt kết quả cao Kế hoạch của huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Giao Trung tâm Y tế huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai  thực hiện Kế hoạch của huyện.

2. Đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện tham gia chỉ đạo thực hiện Kế hoạch theo địa bàn được phân công.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo./.

(Đính kèm Kế hoạch của huyện)

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô