</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 475/UBND Châu Thành, ngày 14 tháng 6 năm 2017

V/v bổ sung  nội dung liên quan đến hệ số điều chỉnh

giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của

một số dự án trên địa bàn huyện Châu Thành

 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Thực hiện ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang về việc cung cấp thêm thông tin có liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn huyện Châu Thành; Trên cơ sở Công văn số 40/TNVC ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thống Nhất V/v trả lời yêu cầu của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang; Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành  bổ sung  nội dung liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

         1. Đối với dự án Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220kV Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang; dự án Đường dây 220kV TTĐL Long Phú – Cần Thơ – Trà Nóc (Đoạn tuyến đi qua huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) nằm trên trục đường đi qua địa bàn các xã, do đó cần có sự thống nhất về giá thông qua hệ số K. Vì vậy, mức giá trên không có biến động.

         2. Đối với các dự án nhà văn hóa thuộc địa bàn xã Đông Phú (Nhà văn hóa ấp Phú Hòa và Nhà văn hóa ấp Phú Thọ) nằm trên địa bàn xã Đông Phú có điều kiện kinh tế - xã hội khá tương đồng so với xã Phú An, đồng thời nằm trên địa bàn giá Khu Công nghiệp Sông Hậu, chính vì vậy khi ban hành mức giá nhằm tránh các dự án liền kề trước đó nên điều chỉnh tăng giá đất. Tuy nhiên, giá thị trường tại vị trí CLN tiếp giáp đường Lộ Cái Chanh - Phú An - Đông Phú lần lượt giao động từ 191.000đ/m2 đến 195.000đ/m2. Trên cơ sở đó, UBND huyện thống nhất ý kiến của đơn vị tư vấn đề xuất mức giá tối thiểu.

Trên đây là nội dung bổ sung một số ý liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn, Ủy ban nhân huyện Châu Thành gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường được rõ./.

 

 

Nơi nhận:                                                                      

- Như trên;

- Lưu: VT .                                                                                       

CHỦ TỊCH