</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1243/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 4 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:           /QĐ-UBND

 

Châu Thành, ngày     tháng    năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho

9 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động

Hội trại tòng quân năm 2018

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Xét Tờ trình số 197/TTr-PNV ngày 9 tháng 4 năm 2018 của Trưởng phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 09 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Hội trại tòng quân năm 2018. Kinh phí khen thưởng từ nguồn kinh phí của hoạt động Hội trại Tòng quân.

 (Đính kèm danh sách khen thưởng và cơ cấu giải thưởng)

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, BCH Quân sự huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: VT.

 

 

CHỦ TỊCH