</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1240/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 4 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

      Số:              /QĐ-UBND                Châu Thành, ngày       tháng      năm  2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức cấp xã

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư số 08/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

          Xét Tờ trình số 198/TTr-PNV ngày 9 tháng 4 năm 2018 của Trưởng phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn cho ông Lê Thanh Phương, chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Tân, đang hưởng ngạch lương cán sự; mã ngạch: 01.004; bậc 4; hệ số 2,46; được nâng lên bậc 5; hệ số: 2,66. Thời gian hưởng lương mới và nâng lương lần sau kể từ ngày 01/5/2017.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện.

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND xã Phú Tân và ông Lê Thanh Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

 CHỦ TỊCH