</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1239/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng
việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm huyện Châu Thành năm 2018

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Công văn số 3798/NHCS-TDSV ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm;

Xét Tờ trình số 11/TTr-NHCS ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 10 (Mười) dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm với tổng số tiền 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng).

(Đính kèm biểu tổng hợp danh mục các dự án)

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng mục đích, nội dung đã nêu trong dự án. Đảm bảo vì mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi đúng hạn và chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có  liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách biểu tổng hợp kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- TT.UBND huyện;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

 CHỦ TỊCH