</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1238/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra huyện tại Báo cáo số 11/BC-TT ngày 24 tháng 01 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đình chỉ giải quyết khiếu nại của Nguyễn Thị Diệu.

Địa chỉ: Ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Khiếu nại Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án: Khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Với yêu cầu: Nâng giá trị bồi thường nhà bếp mái lợp tol diện tích 20,66m2, vách gỗ nhà bếp diện tích 16,15m2 lên 100% giá trị bồi thường.

Lý do đình chỉ: Nguyễn Thị Diệu đã rút lại yêu cầu khiếu nại.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.      

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu và Nguyễn Thị Diệu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTPTQĐ - Chi nhánh huyện;

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi