</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1234/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chủ trương và giao quyền chủ đầu tư công trình sử dụng nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2018 huyện Châu Thành

 
 
 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi Điều 4 và sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phân bổ danh mục chi tiết nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2018;

Xét Tờ trình số 187/TTr-TCKH ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định chủ trương và giao quyền chủ đầu tư công trình sử dụng nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2018 huyện Châu Thành, cụ thể như sau:

- Tên công trình, địa điểm, khái toán:

STT

Tên công trình

Địa điểm

Khái toán (đồng)

 Kinh phí
phân bổ (đồng)

 
 
 

Tổng cộng

 

7.510.000

5.500.000

 

1

Nâng cấp, sửa chữa đê bao kênh Bưng Cây Sắn

Xã Phú Tân

2.000.000

1.600.000

 

2

Sửa chữa, nâng cấp đê bao kênh giải phóng (Từ lộ giải phóng đến cầu kênh thủy lợi)

Xã Phú Tân

800.000

560.000

 

3

Sửa chữa, nâng cấp đê bao kênh Mái Dầm (Từ Phà Bảy Thưa đến Kênh Tam Đông)

Xã Đông Phước

900.000

630.000

 

4

Sửa chữa, nâng cấp đê bao Kênh Lớn (Từ cầu Năm Cưu đến Cầu Tư Ca)

Xã Đông Phước A

800.000

560.000

 

5

Sửa chữa, nâng cấp đê bao kênh Hai Chấm

Xã Đông Phước A

800.000

560.000

 

6

Sửa chữa, nâng cấp đê bao kênh Tràm Bông

Xã Đông Phước

1.500.000

1.050.000

 

7

Nạo vét kênh Anh Lê

Xã Phú Hữu

710.000

540.000

 

- Chủ đầu tư: Ban QLDA - ĐTXD huyện Châu Thành.

- Thời gian và tiến độ thực hiện: năm 2018.

- Hình thức đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc: Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Kho bạc Nhà nước Châu Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng