</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1233/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thửa đất tại Quyết định số 2515/QĐ-UBND

ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

 
 
 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định thời gian nộp tiền sử dụng đất đối với những hộ được giao đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt bổ sung danh sách tái định cư dự án Khu công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 1, đợt 6, (lần 4) (khu giao đất cho Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Phú), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 385/UBND-NCTH ngày 29 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giá thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp Sông Hậu đợt 3, giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Xét Tờ trình số 248/TTr-TNMT ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Điều chỉnh thửa đất tại Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, từthửa đất số 2701thànhthửa đất số 2710”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Phú, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Phạm Thị Thúy Oanh và ông Trần Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng