</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1232/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi nhiệm Phó Trưởng Công an xã Phú Hữu

đối với ông Nguyễn Văn Thoại

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc Quy định thi hành chi tiết đột số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an quy định cụ thể chi tiết một số điều của Pháp lệnh công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc Quy định thi hành chi tiết đột số điều của Pháp lệnh Công an huyện xã;

Xét Tờ trình số 191/TTr.PNV ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Trưởng phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi nhiệm Phó Trưởng Công an xã Phú Hữu đối với ông Nguyễn Văn Thoại, sinh năm 1982.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Thoại có trách nhiệm bàn giao công việc được Trưởng Công an xã giao.

  Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng Công an huyện; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã Phú Hữu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Văn Thoại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

 

 CHỦ TỊCH