</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1227/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho ông (bà) Nguyễn Thị Ngọc Nhãn

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét Tờ trình số 175/TTr-PNV ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Trưởng phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên cho ông (bà) Nguyễn Thị Ngọc Nhãn, Giáo viên Trường trung học cơ sở Ngô Hữu Hạnh, đang giữ mã ngạch V.07.04.12; bậc 2; hệ số 2,41; được nâng lên bậc 3; hệ số 2,72. Thời gian hưởng lương mới và nâng lương lần sau kể từ ngày 15/02/2018.

          Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà) Nguyễn Thị Ngọc Nhãn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký)

 

Tống Hoàng Khôi