</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 244/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà bia, sơn hàng rào, nâng và lát gạch vỉa hè nhà bia tưởng niệm xã Phú Hữu

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

          Căn cứ Công văn số 11/UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc chủ trương và giao quyền chủ đầu nâng cấp, sửa chữa nhà bia, sơn hàng rào, nâng và lát gạch vỉa hè nhà bia tưởng niệm xã Phú Hữu;

Căn cứ Quyết định số 45A/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà bia, sơn hàng rào, nâng và lát gạch vỉa hè nhà bia tưởng niệm xã Phú Hữu;

Xét Tờ trình số 09/TTr-TCKH ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà bia, sơn hàng rào, nâng và lát gạch vỉa hè nhà bia tưởng niệm xã Phú Hữu, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà bia, sơn hàng rào, nâng và lát gạch vỉa hè nhà bia tưởng niệm xã Phú Hữu.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Phú Hữu.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành.

4. Thời gian khởi công, hoàn thành:

- Thời gian khởi công: ngày 12/01/2017.

          - Thời gian hoàn thành: ngày 21/01/2017.

          Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn

Được duyệt

(làm tròn)

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được

thanh toán

(1)

(2)

(3)

(4=2-3)

Tổng số

134.992.000

0

134.992.000

Ngân sách Nhà nước

134.992.000

0

134.992.000

 

2. Chi phí đầu tư:

                                                                                                           Đơn vị: đồng

Nội dung

Dự toán

Giá trị
quyết toán

(1)

(2)

(3)

- Chí phí xây lắp sau thuế

134.992.000

134.992.000

- Chi phí thiết bị

0

0

- Chi phí quản lý dự án

0

0

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

0

0

- Chi phí khác

0

0

- Dự phòng

0

0

Tổng số (làm tròn)

134.992.000

134.992.000

 

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:                              

Đơn vị: đồng                                                       

Nội dung

Thuộc Chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

Giá trị
thực tế

Giá trị
quy đổi

Giá trị
thực tế

Giá trị
quy đổi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tổng số

134.992.000

 

 

 

1- Tài sản cố định

134.992.000

 

 

 

2- Tài sản lưu động

0

 

 

 

 

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:       

Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

                                                                     Đơn vị: đồng

Nguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

Tổng số

134.992.000

 

Ngân sách Nhà nước

134.992.000

 

 

          2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

                                                                                                Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

Tài sản lưu động

(1)

(2)

(3)

Phòng Văn hóa và Thông tin

134.992.000

0

         

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

          Đơn vị cấp phát và thanh toán vốn: Kho bạc Nhà nước Châu Thành kiểm tra, đối chiếu số liệu đã thanh toán với số liệu phê duyệt quyết toán công trình trên để kiểm soát chi theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Châu Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH