</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 242/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Viết tắt là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC lập ngày 09 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 3907/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017,

Tôi: Đỗ Văn Lô.

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Giáp. Giới tính: Nam.

Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1941. Quốc tịch: Việt Nam.

Nghề nghiệp: Kinh doanh dịch vụ ăn uống bình dân.

Nơi ở hiện tại: Ấp Đông Bình, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

CMND số: 024675727; ngày cấp: Ngày 07 tháng 5 năm 2007; nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

3. Quy định tại: Điểm c, Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): Không.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 4.000.000đ (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15                                  tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) Nguyễn Đức Giáp là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà) có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông (bà) Nguyễn Đức Giáp không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, ông (bà) Nguyễn Đức Giáp phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Châu Thành (Địa chỉ: Ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Ông (bà) Nguyễn Đức Giáp có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Châu Thành để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Y tế huyện để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô