</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 241/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

Xử phạt vi phạm hành chính

 


Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Viết tắt là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC lập ngày 11 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 3907/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017,

Tôi: Nguyễn Văn Tùng.

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

1. Họ và tên: Lê Quang Ly. Giới tính: Nam.

Ngày, tháng, năm sinh: 1976. Quốc tịch: Việt Nam.

Nghề nghiệp: Kinh doanh giết mổ gia súc.

Nơi ở hiện tại: Ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

CMND số: 363887685; ngày cấp: 28 tháng 3 năm 2013; nơi cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch.

3. Quy định tại: Điểm a, khoản 7, Điều 7, Tiểu mục 2 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): Không.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 7.000.000đ (Bằng chữ: Bảy triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật bao gồm 02 con heo thịt mắc bệnh, chết (trọng lượng 120kg) đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 7, Tiểu mục 2 của Nghị định số 90/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) Lê Quang Ly là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà) có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông (bà) Lê Quang Ly không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, ông (bà) Lê Quang Ly phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Châu Thành (Địa chỉ: Ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Ông (bà) Lê Quang Ly có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Châu Thành để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng