</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 239/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

       
   
 
 
 

 

 

 


QUYẾT ĐỊNH

V việc điều chỉnh Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND huyện Châu Thành

 
 
 

Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND huyện về việc nâng bậc lương thường xuyên cho công chức cấp xã;

Xét T trình số 09/TTr-PNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Trưởng phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND huyện Châu Thành, cụ thể như sau:

Tại Điều 1 Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015, Quyết định: Nâng bậc lương thường xuyên cho ông Văn Minh Tâm. Chức danh: Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường thị trấn Ngã Sáu, đang hưởng ngạch Chuyên viên Cao đẳng; mã ngạch: 01a.003; bậc: 4; hệ số: 3,03; được nâng lương lên bậc: 5; hệ số: 3,33. Thời gian hưởng lương mới và nâng lương lần sau kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

Nay điều chỉnh thành: Nâng bậc lương thường xuyên cho ông Văn Minh Tâm. Chức danh: Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường thị trấn Ngã Sáu, đang hưởng ngạch Chuyên viên Cao đẳng; mã ngạch: 01a.003; bậc: 4; hệ số: 3,03; được nâng lương lên bậc: 5; hệ số: 3,34. Thời gian hưởng lương mới và nâng lương lần sau kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

Quyết định này điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015, các nội dung còn lại không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐNDUBND, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Văn Minh Tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH