</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 237/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00003 của ông Nguyễn Văn Đến đứng tên chủ sử dụng. Đất tọa lạc tại ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

          Căn cứ Công văn số 617/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc hủy giấy chứng nhận đã cấp;

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

          Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường;

            Căn cứ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

            Xét Tờ trình số 27/TTr-TNMT ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường,

                                                QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00003 của ông Nguyễn Văn Đến đứng tên chủ sử dụng, cụ thể như sau:

Thửa đất số 691, diện tích 3173m2, loại đất trồng lúa (LUA), thuộc tờ bản đồ số 07, tại ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Lý do hủy: Chủ sử dụng làm thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân xã Đông Phú tổ chức triển khai Quyết định này đến ông Nguyễn Văn Đến trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. Đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn ông Nguyễn Văn Đến lập thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Phú và ông Nguyễn Văn Đến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng