</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 235/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi và hủy Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 và Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 12/TTr-PLĐTBXH ngày 05/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi và hủy Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, về việc hỗ trợ chi phí làm nhà ở.

Lý do: Hộ gia đình ông Lê Văn Hòa được hỗ trợ chi phí làm nhà ở chuyển địa phương khác.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Ngã Sáu và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Ngã Sáu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và hộ ông Lê Văn Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô