</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 228/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ chi phí mai táng

(Trần Thị Bé Mộng tổ chức mai táng cho Trương Văn Tím)


 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 và Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Bé Mộng, cư trú tại ấp Phước Long, xã Đông Phước A, đã tổ chức mai táng ông (bà) Trương Văn Tím, là đối tượng người khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đã từ trần ngày 05/12/2017 (Giấy chứng tử số 67, do Ủy ban nhân dân xã Đông Phước A cấp).

Số tiền hỗ trợ là: 5.400.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm triệu bốn trăm nghìn đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Phước A và ông (bà) Trần Thị Bé Mộng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô