</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2832/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư công trình: Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6, huyện Châu Thành

 
 
 

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi Điều 4 và sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6, huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6, huyện Châu Thành;

Căn cứ Công văn số 1853/UBND-KGVX ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phát sinh tăng, giảm một số hạng mục xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6, huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 7451/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt bản vẽ thi công - dự toán phát sinh công trình: Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6, huyện Châu Thành;

          Xét Tờ trình số 625/TTr-KTHT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án: Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6, huyện Châu Thành, như sau:

Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang: 18.938.967.000 đồng (Mười tám tỷ chín trăm ba mươi tám triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:                                   14.186.128.000 đồng.

- Chi phí thiết bị:                                         2.041.710.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:                                 345.505.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:               1.034.184.000 đồng.

- Chi phí khác:                                                429.584.000 đồng.

- Chi phí dự phòng:                                        901.856.000 đồng.

Nay điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư công trình là: 18.938.967.000 đồng (Mười tám tỷ chín trăm ba mươi tám triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

 Trong đó:

- Chi phí xây dựng:                                   13.999.894.000 đồng.

- Chi phí thiết bị:                                         2.108.641.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:                                 344.858.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:                  990.981.000 đồng.

- Chi phí khác:                                                313.995.000 đồng.

- Chi phí dự phòng:                                     1.180.598.000 đồng.

Điều 2. Căn cứ Quyết định được duyệt, giao Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện triển khai thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc: Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Kho bạc Nhà nước Châu Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu quan trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.