</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2829/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc bổ nhiệm Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Ngã Sáu

 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét Tờ trình số 573/TTr-PNV ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Trưởng phòng Nội vụ huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hồ Thế Đạt, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Ngã Sáu, giữ chức danh: Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Ngã Sáu.

Điều 2. Ông Hồ Thế Đạt thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Ban Chỉ huy Quân huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu, Thủ Trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Hồ Thế Đạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

         CHỦ TỊCH