</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2827/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017
   

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hoàng Vũ,

Giám đốc Trung tâm Văn hóa  Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành

 
 
 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tỉnh Hậu Giang;

Xét Tờ trình số 582/TTr-PNV ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Trưởng phòng Nội vụ huyện Châu Thành,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành, với hình thức Khiển trách. Thời gian kỷ luật 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Điều 2. Sau 12 tháng kể từ ngày kỷ luật, nếu ông Trần Hoàng Vũ không tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì Quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Trần Hoàng Vũ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH