</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2826/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp tiền hỗ trợ cho 08 hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai

trên địa bàn thị trấn Mái Dầm năm 2017, huyện Châu Thành

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 7346/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; vốn đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2017;

Xét Tờ trình số 115/TTr-PCTT ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp tiền hỗ trợ cho 08 hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn thị trấn Mái Dầm năm 2017, huyện Châu Thành, từ nguồn ngân sách huyện năm 2017 (kinh phí dự phòng của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Châu Thành, với tổng số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng), chi tiết có phụ lục đính kèm.

          Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, giao Trưởng phòng Nông nghiệp và nông thôn triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Châu Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 08 hộ dân có tên trong danh sách kèm theo, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3(xem phụ lục);

- Lưu: VT.

 

 CHỦ TỊCH