</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2825/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chủ trương và giao quyền chủ đầu tư công trình:

Nâng cấp đê bao tuyến kênh rạch Cầu Ván, ấp Khánh Hội A, xã Phú An

 
 
 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi Điều 4 và sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

Xét Tờ trình số 451/TTr-TCKH ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định chủ trương và giao quyền chủ đầu tư công trình, cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp đê bao tuyến kênh rạch Cầu Ván, ấp Khánh Hội A, xã Phú An.

2. Địa điểm thực hiện: ấp Khánh Hội A, xã Phú An, huyện Châu Thành.

3. Mục tiêu đầu tư: Ngăn lũ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhu cầu đi lại của người dân và xây dựng xã nông thôn mới.

4. Tổng mức đầu tư (tạm tính): 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư: Thủy lợi phí.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2017.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc: ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Kho bạc Nhà nước Châu Thành, Chủ tịch UBND xã Phú An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH