</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2824/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH: 00456/BE 311248 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 13 tháng 4 năm 2012

cho bà Kiều Trúc Mai

 
 
 

   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 617/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp;

Căn cứ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Châu Thành tại Tờ trình số 2420/TTr-CN.VPĐKĐĐ ngày 29 tháng 8 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

        Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH: 00456/BE 311248 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 13 tháng 4 năm 2012 cho bà Kiều Trúc Mai. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nội dung như sau:

- Thửa đất số 5700, thuộc bản đồ số 05, diện tích 1247m2, loại đất trồng cây lâu năm, đất tọa lạc tại ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên cấp cho hộ dân chưa đúng theo quy định Luật Đất đai.

Điều 2. Đề nghị Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Châu Thành phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Phú tổ chức triển khai Quyết định này đến bà Kiều Trúc Mai trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định; đồng thời, hướng dẫn bà Kiều Trúc Mai thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Châu Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND xã Đông Phú và bà Kiều Trúc Mai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng