</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2823/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

 
 
 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Châu Thành;

Xét Tờ trình số 460/TTr-TNMT ngày 06 tháng 8 năm 2017 của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Phạm Thị Hồng Tươi thường trú ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành được chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm để sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn (ONT), với diện tích 50m2 (Năm mươi mét vuông), tại thửa đất số 183 (tách từ thửa 109), thuộc tờ bản đồ số 03, tại ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 176/Cty. TNHH TCT MAP tỉ lệ 1/500 do Công ty TNHH TCT MAP lập ngày 04 tháng 7 năm 2017 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thẩm định ngày 17 tháng 8 năm 2017.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Giá đất tính tiền sử dụng đất theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Hạn chế trong việc sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất: không có.

Điều 2: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Hướng dẫn ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Phạm Thị Hồng Tươi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa.

3. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu, ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Phạm Thị Hồng Tươi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng