</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2821/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công tác vệ sinh đô thị và duy tu bảo dưỡng cây xanh trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017 (Quý II)

 

 

 

   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định về quyết toán các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 1148/UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Châu Thành về việc chủ trương và giao nhiệm vụ thực hiện phương án đặt hàng và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích công tác vệ sinh đô thị và duy tu bảo dưỡng cây xanh trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự toán công trình: Công tác vệ sinh đô thị và duy tu bảo dưỡng cây xanh trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017;

Xét Tờ trình số 445/TTr-TCKH ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công tác vệ sinh đô thị và duy tu bảo dưỡng cây xanh trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017 (Quý II), cụ thể như sau:

1. Tên (công trình): Công tác vệ sinh đô thị và duy tu bảo dưỡng cây xanh trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017 (Quý II).

2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

3. Địa điểm thực hiện: Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

4. Thời gian khởi công, hoàn thành:

- Thời gian khởi công: Ngày 21 tháng 3 năm 2017.

                   - Thời gian hoàn thành: Ngày 20 tháng 6 năm 2017.

          5. Tổng giá trị quyết toán Quý II: 800.419.000 đồng (Tám trăm triệu bốn trăm mười chín nghìn đồng).

Trong đó:

          - Chi phí vệ sinh đô thị: 532.465.000 đồng.

- Chi phí duy tu bảo dưỡng cây xanh: 267.954.000 đồng.

6. Nguồn vốn: Ngân sách huyện (Nguồn vốn Sự nghiệp môi trường và Kiến thiết thị chính).

 

          Điều 2. Giao Chủ đầu tư (Phòng Kinh tế và Hạ tầng) căn cứ Quyết định được phê duyệt triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Châu Thành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CTy CTN huyện CT;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH