</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2820/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính nội dung Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Lê Loan, cư ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm,

 huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đính chính nội dung Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Lê Loan, cư ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 có nội dung: “Giữ nguyên Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 và Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng Nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, phần có liên quan đến bà Huỳnh Lê Loan.”

- Nay đính chính lại: “Giữ nguyên Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng Nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm và Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng Nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành (bổ sung lần 1) (trừ phần kinh phí được điều chỉnh giảm tại Quyết định số 6719/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của UBND huyện), phần có liên quan đến bà Huỳnh Lê Loan.”

Các nội dung khác của Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành được giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2. Giao UBND thị trấn Mái Dầm có trách nhiệm công bố, công khai Quyết định này đến bà Huỳnh Lê Loan trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm và bà Huỳnh Lê Loan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh;

- Trung tâm PTQĐ tỉnh - CNHCT;

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH