</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1918/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng

(ông Huỳnh Văn Năm tổ chức mai táng cho ông Huỳnh Văn Sáu)


 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 và Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Huỳnh Văn Năm, cư trú tại ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, là Con, đã tổ chức mai táng cho ông Huỳnh Văn Sáu, là đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội, đã từ trần ngày 04/5/2017 (Giấy chứng tử số 33, do UBND xã Phú Tân cấp).

Số tiền hỗ trợ là: 5.400.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu bốn trăm nghìn đồng)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Tânông Huỳnh Văn Năm căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô