</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1917/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng

(bà Võ Thị Biết tổ chức mai táng cho bà Dương Thị Biếu)


 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ;

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 và Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Võ Thị Biết, cư trú tại ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, là Con, đã tổ chức mai táng cho bà Dương Thị Biếu, là đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đang hưởng trợ cấp xã hội, đã từ trần ngày 08/5/2017 (Giấy chứng tử số 39, do UBND xã Phú Tân cấp).

Số tiền hỗ trợ là: 5.400.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu bốn trăm nghìn đồng)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Tânbà Võ Thị Biết căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô