</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1912/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao bổ sung dự toán chi cho Văn phòng HĐND và UBND huyện,

Trường THPT Ngã Sáu, Trường THPT Phú Hữu năm 2017

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi nhân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 7346/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; vốn đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2017;

Xét Tờ trình số 275/TTr-TCKH ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao giao bổ sung dự toán chi cho Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trường THPT Ngã Sáu, Trường THPT Phú Hữu, từ nguồn ngân sách huyện năm 2017, với tổng số tiền: 100.240.000 đồng (Một trăm triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng) cụ thể, đính kèm phụ lục chi tiết.

          Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Châu Thành,  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có tên trong phụ lục tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3(xem phụ lục);

- Lưu: VT.

 

 

 CHỦ TỊCH