</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1910/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Quyết định số 815/QĐ-UBND

ngày 04 tháng 4 năm 2014 của UBND huyện Châu Thành

 
 
 

 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

 

 

           

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Công văn số 2346/UBND-NCTH ngày 10 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Hậu Giang v/v chuyển giao và tiếp nhận nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần giải phóng mặt bằng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang);

Căn cứ Quyết định số 3246/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc thành lập Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện;

Căn cứ Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện (viết tắt là Hội đồng thẩm định huyện);

Xét Tờ trình số 219/TTr-HĐTĐ ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh căn cứ Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2014 của UBND huyện Châu Thành, cụ thể như sau:

Tại căn cứ thứ 13 của Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2014 của UBND huyện Châu Thành, ghi: Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần giải phóng mặt bằng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang).

Điều chỉnh thành: Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần giải phóng mặt bằng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang).

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Quyết định này điều chỉnh căn cứ thứ 13 của Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2014 của UBND huyện Châu Thành, những nội dung còn lại của Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2014 của UBND huyện Châu Thành giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Thành viên Hội đồng thẩm định, cơ quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Chủ đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:                                                      

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH