</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1908/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 16 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Châu Thành;

Xét Tờ trình số 251/TTr-TNMT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ông Nguyễn Hữu Quang được chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm (CLN) để sử dụng vào mục đích đất ở đô thị (ODT) với diện tích 100,0 m2 (Một trăm mét vuông), tại thửa đất số 1617, thuộc tờ bản đồ số 02, tại ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Tờ trích đo địa chính số 26/CNVPĐKĐĐ tỷ lệ 1/1000, do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành lập ngày 14 tháng 6 năm 2017.

Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Giá đất tính tiền sử dụng đất theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hạn chế trong việc sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất: không có.

Điều 2: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Hướng dẫn ông Nguyễn Hữu Quang thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa.

3. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Ngã Sáu và ông Nguyễn Hữu Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng